005

ĐẦU TRÂU MK 30-10-5

Liên hệ

CHỒI KHỎE – RA LÁ NHANH
– Kích thích cây ra rễ, đẻ nhánh, nảy chồi, ra đọt.
– Tăng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
– Tăng khả năng chống chịu cho cây trồng khi gặp thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất cây trồng.