CẢI NGỒNG 204

Liên hệ

  • Sinh trưởng, kháng bệnh tốt, trồng quanh năm.
  • Thân lớn đẹp, xanh mướt, tròn dày ra bông sớm. Thu hoạch 25-30 ngày sau trồng
  • Khoảng cách trồng hàng cách hàng 25cm,
  • Cây cách cây 20cm. Lượng giống cần: 80-100g/ 1. 000 m2