CỦ CẢI ĂN LÁ HN-02

Kháng bệnh tốt, năng suất cao có thể ăn lá hoặc lấy củ.
Thu hoạch: ăn lá 25-35 ngày. Lấy củ 45-55 ngày. Khoảng cách trồng: Cây cách cây 10-15cm, hàng cách hàng 20cm.
Lượng hạt giống cần 400-500g/1000m2.