NGÒ GAI

Gieo sạ thẳng. Khoảng cách trồng hàng cách hàng 10-15cm. Cây cách cây 8-12 cm.
Lượng giống cần: 15-20g/100 m2