Hoa Thược Dược

Cây thân thảo, cao 50-60cm, giống hoa kép và bán kép rất đẹp, nhiều màu sắc.
Cây ưa ẩm và hơi khô, dễ trồng trên đất cát, tơi xốp, thoát nước, đất trung tính hoặc hơi kiềm.
Thời gian hạt nảy mầm : 3-5 ngày sau gieo.
Thời gian ra hoa : 70-80 ngày sau gieo.