HOA THƯỢC DƯỢC

Cây thân thảo, cao 50-60cm, giống hoa kép và bán kép rất đẹp, nhiều màu sắc, cây ưa ẩm và hơi khô, dễ trồng trên đất cát, tơi xốp, thoát nước, đất trung tính hoặc hơi kiềm.

Hạt nảy mầm : 3-5 ngày

Thời gian ra hoa : 70-80 ngày.